Wij als dierenartsen en u als veehouder moeten voldoen aan de nodige regelgeving omtrent het gebruik van diergeneesmiddelen op het bedrijf. Op deze pagina vind u onder de verschillende kopjes de regelgeving. De volgende documenten zijn van belang om bij een controle klaar te leggen:

 • Geldig 1-op-1 contract
 • Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) of KoeKompas (vanaf juli 2019 is het KoeKompas voor alle melkveehouders verplicht)
 • Bedrijfsbehandelplan (BBP)

Ga door naar:

Voor de veehouder

Elke veehouder met 5 of meer runderen moet een 1-op-1 contract met een geborgde rundveedierenarts van een dierenartsenpraktijk hebben. Deze is in principe onbeperkt geldig maar kan te allen tijde opgezegd worden. Bij wisseling naar een andere geborgde rundveedierenarts moet het bedrijfsdossier van het afgelopen jaar meegaan naar de volgende dierenarts. De volgende dierenarts is verantwoordelijk voor het opvragen hiervan bij de vorige dierenarts.

Vanaf januari 2012 is het voor elk bedrijf met 5 of meer runderen verplicht een bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en een bedrijfsbehandelplan (BBP) te hebben. Beide plannen zijn slechts 12 maanden geldig en moeten vervolgens geëvalueerd en herzien worden. Qua regelgeving is de veehouder hier zelf verantwoordelijk voor. Vanaf de tweede helft van 2019 zal het BGP vervangen worden door het KoeKompas op alle melkveebedrijven. In beide gevallen kunt u aan ons vragen wat ter voorbereiding aanwezig moet zijn, om de evaluatie snel en effectief uit te kunnen voeren.

Controle: De onafhankelijke beoordeling van het melkveebedrijf gebeurt door Qlip, voor jongvee of vleesvee geldt een contract met of IKB-Rund of Qrund. De veehouder moet zichzelf bij één van de genoemde kwaliteitssystemen aanmelden. Als dit niet is gebeurd mag u geen dieren voor de slacht aanbieden, u krijgt dan namelijk geen VKI formulier meer. Voor melkveehouders die leveren aan FrieslandCampina is het niet op tijd vernieuwen van het BGP & BBP een zogenaamd “hard punt” en heeft daarmee dus consequenties.

Verantwoordelijkheid Veehouder:

 • Het opstellen van een 1-op-1 overeenkomst met een geborgde rundveedierenarts
 • Het kunnen overleggen van een actueel bedrijfsdossier
 • Het tijdig plannen van bedrijfsbezoeken door een geborgde rundveedierenarts
 • Het tijdig plannen van de evaluatie van het BGP/KoeKompas & BBP
 • Het behandelen van zijn dieren volgens het advies van de dierenarts middels visites & BBP
 • Het treffen van preventieve maatregelen

Voor de geborgde rundveedierenarts

Specifiek voor rundvee is de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) in het leven geroepen om op een maatschappelijk verantwoorde manier om te gaan met de diergezondheid van rundvee. Om dit voldoende te borgen is door het College van Belanghebbenden Geborgde Rundveedierenarts het reglement “Geborgde Rundveedierenarts” opgesteld. Dit betekent dat alleen geborgde rundveedierenartsen zich bezig mogen houden met de gezondheidszorg van rundvee.

Onderdelen hiervan zijn:

 • Het 1-op-1 contract met de rundveehouders
 • Bedrijfsgezondheidsplan (BGP)
 • Bedrijfsbehandelplan (BBP)
 • Inhoudelijke beoordeling

Controle: 

 • Een jaarlijkse onafhankelijke beoordeling en certificatie van de geborgde rundveedierenarts door KIWA/VERIN. Een belangrijk onderdeel, naast allerlei administratieve zaken, is het voorschrijfgedrag van medicatie en de specifieke onderbouwing daarvan.
 • Intercollegiaal Overleg Dierenartsen (inhoudelijke beoordelingen van de opgestelde BGP’s)
 • Inhoudelijke toetsing opstellen van het Periodiek Bedrijfs Bezoek (PBB)

Verantwoordelijkheid Dierenarts:

 • Inhoudelijke input leveren aan het bedrijfsdossier d.m.v. visites, logboeken & diagnostiek
 • Inhoudelijk opstellen van het BBP
 • Inhoudelijk opstellen van het BGP of KoeKompas (met daarin oog voor preventieve maatregelen)

KoeKompas, BGP & BBP

Bedrijfsgezondheidsplan (BGP): Voor rundvee- & vleesveehouders is het maken van een bedrijfsgezondheidsplan (BGP) verplicht. Bij het BGP kijken we naar de verschillende aandoeningen op het bedrijf, hoe vaak komen ze voor en wat preventief gedaan kan worden om gezondheidsproblemen voor te zijn. Wanneer het antibioticagebruik te hoog is moet bijvoorbeeld een plan van aanpak worden opgesteld. In Besluit minimumeisen bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan rundveesectorstaat precies aan welke minimumeisen het BGP & BBP moet voldoen. Wij als dierenartsen worden ook weer getoetst op de inhoud van het BGP, via Criteria beoordeling Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) kunt u zien hoe dit in zijn werk gaat.

KoeKompas: Voor melkveehouders is het vanaf de tweede helft van 2019 verplicht om een KoeKompas uit te voeren. Dit vervangt het tot op heden geldende BGP. Het KoeKompas is een uitgebreide risico-inventarisatie van het totale melkveebedrijf. Ook hier worden diverse zaken beoordeeld en moeten preventieve maatregelen beschreven worden. Op KoeKompas kunt u meer informatie vinden over wat het KoeKompas is en hoe dit er uit komt te zien.

Bedrijfsbehandelplan (BBP): Alle veehouders moeten een bedrijfsbehandelplan (BBP) hebben. In het BBP staan de standaard behandelingen die een veehouder zelf uit kan voeren bij verschillende aandoeningen. Het komt voor dat bepaalde medicatie onvoldoende werkt of dat medicijnen wijzigen. Daarom worden de verschillende medicijnen minimaal 1 keer per jaar geëvalueerd.

VKI (Voedsel Keten Informatie)

Voordat een dier naar de slacht kan dient u als rundveehouder een VKI formulier in te vullen. Dit kan via de website van Inforund of door te bellen met Inforund. Het VKI dient ervoor te zorgen dat er geen dieren geslacht worden die nog diergeneesmiddelen bevatten (de wachttermijn is nog niet verstreken), ziek zijn en of andere risico’s vormen voor de voedselveiligheid. De verantwoordelijkheid voor het correct invullen ligt bij de veehouder. Ook moet de 1-op-1 dierenarts vermeld worden op het formulier, zodat deze bij mogelijke vragen door de NVWA benaderd kan worden. Als rundveedierenartsen willen we graag benadrukken dat u het VKI formulier naar eer en geweten in moet vullen. Zaken die wel eens mis gaan:

 1. Er staat geen medicatie op het formulier, terwijl de koe wel spuitplekken bevat: In geval van een spuitplek is het heel logisch dat de NVWA contact met u en met ons op zal nemen en daarmee komt het slachtproces stil te liggen. In de meeste gevallen betreft het een onschuldige injectie met een medicijn waar geen wachttijd op zit. In dat geval kunt u dit rustig melden en krijgen wij en u geen onnodige telefoontjes.
 2. Het ingevulde RegNL nummer van het medicijn klopt niet of bestaat niet: In veel gevallen komt dat doordat medicatie in het managementsysteem van de veehouder is ingevuld. Deze standaard behandelingen in het managementsysteem zullen wel regelmatig gecontroleerd moeten worden. Voorbeeld: verschillende typen Diatrim met verschillende wachttijden. Een ander voorbeeld is dat de wachttijden van medicijnen eens in de zoveel tijd opnieuw onderzocht worden en soms dan aangepast worden. Ons advies: Controleer een paar keer per jaar of de behandelplannen in uw managementsysteem overeen komen met het BBP dat we jaarlijks met u opstellen.
 3. De toegepaste dosering of tijdsduur van behandeling van het medicijn komt niet overeen met de bijsluiter
 4. Let op middelen die Off-label zijn toegepast

Algemene voorwaarden

Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.